Omgevingswet

In 2022 is het zover: dan gaat de Omgevingswet van start. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Wat gaat er precies veranderen? Wat betekent de Omgevingswet voor jou als inwoner of ondernemer?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt vanaf 1 januari 2022 te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een plan over de leefomgeving. Hierin leggen we onze ambities en beleidsdoelen vast voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De omgevingsvisie houdt rekening met alle ontwikkelingen in een gebied. We stellen één omgevingsvisie vast voor het hele grondgebied. Daarmee komen (op termijn) de verschillende bestemmingsplannen te vervallen. We kunnen daarnaast samen met andere gemeenten of provincie een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie maken. 
De Omgevingswet vraagt echt om een andere benadering van de fysieke leefomgeving: de rol van de gemeente verandert. In de huidige situatie stellen de gemeenten de verschillende regels vaak centraal. Straks zullen de gemeenten meer adviseren over hoe initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden. Dat betekent overigens niet dat álles mogelijk wordt. In deze nieuwe werkwijze is meer aandacht voor participatie vanaf de start van initiatieven. 

Participatie

Participeren betekent meedoen of deelnemen aan planvorming. Het is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet en geldt in principe voor iedereen. Het doel van participatie is dat een plan of idee kan rekenen op draagvlak in de samenleving, zodat de overheid een goed besluit kan nemen. We willen graag betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij ontwikkelingen en activiteiten in de leefomgeving, bijvoorbeeld door hen vroegtijdige te betrekken bij onze plannen. Ditzelfde geldt ook voor particuliere initiatieven. Hoe eerder en beter betrokkenen zijn geïnformeerd, hoe minder weerstand later.