Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Veldstraat 7a & de Meijburg 2, Andelst

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Veldstraat 7a & de Meijburg 2, Andelst op 12 juli 2022 gewijzigd vaststelde. Situatietekening Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Veldstraat 7a & de Meijburg 2, AndelstDe wijzigingen houden het volgende in: Voor de wijzigingen verwijzen wij naar hoofdstuk 4 van het Rapport zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veldstraat 7a & de Meijburg 2, Andelst dat bij het vaststellingsbesluit van dit bestemmingsplan is gevoegd.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt verplaatsing van de tweede bedrijfswoning van de Meijburg 2 te Andelst naar de Veldstraat 7a te Andelst en uitbreiding van het fruitteeltbedrijf aan de Veldstraat 7a te Andelst juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 28 juli 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 ter inzage.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl

U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 29 juli 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van het besluit mee.

Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 9 september 2022. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.   

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op genoemde website van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Veldstraat 7a & de Meijburg 2, Andelst