Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Elst, De Pas

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Elst, De Pas op 12 juli 2022 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen zijn naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve aangebracht, en op grond van een door de gemeenteraad aangenomen amendement.Situatietekening Vastgesteld gewijzigd bestemmingsplan Elst, De Pas

De zienswijzen zijn samengevat en voorzien van een reactie in het 'Rapport zienswijzen & ambtshalve wijzigingen Ontwerpbestemmingsplan "Elst, De Pas"'. Dit Rapport is opgenomen bij het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan. De zienswijzen hebben gedeeltelijk aanleiding gegeven tot aanpassingen aan zowel het bestemmingsplan, de bijbehorende bijlagen zoals het verkavelingsplan. Ook zijn er enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. In het Rapport zijn de aanpassingen uitvoerig beschreven (hoofdstuk 4).

Op grond van een door de gemeenteraad aangenomen amendement zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Aanvulling van de planregels met artikel 6.4.4 ‘Voorwaardelijke verplichting geluidwerende voorzieningen’: Het in gebruik nemen van gronden en/of bebouwing voor wonen (als bedoeld in 6.1 sub a) op bouwpercelen, waarop de aanduiding ‘geluidscherm’ rust, is uitsluitend toegestaan op voorwaarde dat op de bouwperceelgrens van het betreffende bouwperceel ter plaatse van de aanduiding ‘geluidscherm’ een geluidwerende voorziening met een hoogte van ten minste 2 meter is opgericht en deze na realisatie in stand wordt gehouden;
  • Toevoeging van de aanduiding ‘geluidsscherm’ op de verbeelding voor de woningen waar de tuinmuren geplaatst moeten worden.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de realisatie van maximaal 354 woningen en twee zorgeenheden juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 28 juli 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 ter inzage.
Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl 
U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 29 juli 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van het besluit mee.
Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 9 september 2022 . Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl www.raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op genoemde website van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Elst, De Pas