Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a op 12 juli 2022 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen zijn naar aanleiding van een zienswijze aangebracht, en op grond van een door de gemeenteraad aangenomen amendement.Situatietekening Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a

De zienswijze is samengevat en voorzien van een reactie in het 'Rapport zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a’. Dit Rapport is opgenomen bij het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan. De zienswijze heeft gedeeltelijk aanleiding gegeven tot aanpassingen aan zowel het bestemmingsplan als de inrichtingstekening in de bijlagen bij het bestemmingsplan. In hoofdstuk 4 van het Rapport zijn de aanpassingen uitvoerig beschreven.

Op grond van een door de gemeenteraad aangenomen amendement zijn wijzigingen aangebracht in de toelichting, verbeelding en regels van het bestemmingsplan. Er is onder andere opgenomen en geborgd dat er geen vergunningsvrije mogelijkheden zijn om binnen een afstand van 50 meter van naastgelegen bedrijfsperceel gevoelige objecten te realiseren. Hiermee is een goed woon- en leefklimaat geborgd en tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat de bedrijfsactiviteiten op naastgelegen perceel niet belemmerd worden. De specifieke wijzigingen zijn te lezen in het amendement bij het vaststellingsbesluit

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de realisatie van een vrijstaande woning op het perceel Sint Willibrordusstraat 16a te Herveld juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 28 juli 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 ter inzage.
Het gewijzigd vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl

U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 29 juli 2022 tot en met donderdag 8 september 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van het besluit mee.

Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 9 september 2022. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.           

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op genoemde website van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Herveld, Sint Willibrordusstraat 16a.