Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Heteren, Park Julianaweide

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Heteren, Park Julianaweide op 24 mei 2022 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen houden het volgende in:  Hiervoor wordt verwezen naar het rapport zienswijzen & ambtshalve wijzigingen bij dit bestemmingsplan. Afbeelding locatie park julianaweide

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor Park Julianaweide te Heteren.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 9 juni 2022 tot en met donderdag 21 juli 2022 ter inzage.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl

De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl

U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen, dan kunt u vanaf vrijdag 10 juni 2022 tot en met donderdag 21 juli 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van het besluit mee.

Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 22 juli 2022. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.   

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website www.raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op genoemde website van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Heteren, Park Julianaweide