Ontwerpwijzigingsplan waterstof Rijnstate Elst

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan “waterstof Rijnstate Elst”  vanaf donderdag 19 mei 2022 tot en met woensdag 29 juni 2022 ter inzage ligt.

Waar gaat het wijzigingsplan over?

Het plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘Elst, Ziekenhuisvoorziening Rijnstate’. Het wijzigingsplan maakt het realiseren van een waterstofinstallatie mogelijk. De installatie zet duurzaam opgewekte energie om in waterstof, waarna deze in enkele tanks aan de zuidoostkant van het terrein wordt opgeslagen. De opgeslagen waterstof kan op een later moment worden ingezet om elektriciteit te leveren aan het ziekenhuis, terwijl ook de vrijgekomen warmte kan worden benut.

Waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpplan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl 

U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Wilt u een reactie hierop geven?

Tot en met woensdag 29 juni 2022 kan een belanghebbende schriftelijk (niet per e-mail) een zienswijze op het ontwerp sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst.

Als u mondeling uw zienswijze wilt geven, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481. 

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.