Vastgesteld wijzigingsplan Oosterhout, Vredesplein 3

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij het wijzigingsplan Oosterhout, Vredesplein 3 op 27 juni 2022 vaststelden. Situatietekening vastgesteld wijzigingsplan Oosterhout, Vredesplein 3Het plan is een wijziging van het bestemmingsplan Oosterhout.

Het wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 14 juli 2022 tot en met donderdag 25 augustus 2022 ter inzage

Waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl

U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Waar gaat het wijzigingsplan over?

Het plan is een wijziging van het bestemmingsplan Oosterhout. Het wijzigingsplan maakt een wijziging van een agrarische bestemming in een tuinbestemming mogelijk voor het perceel dat achter de woning aan het Vredesplein 3 te Oosterhout ligt.

Bent u het met het wijzigingsplan niet eens?

Dan kunt u vanaf vrijdag 15 juli 2022 tot en met donderdag 25 augustus 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit van burgemeester en wethouders. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking op vrijdag 26 augustus 2022 . Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van dit besluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website www.raadvanstate.nl. Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Documenten

Documenten vastgesteld wijzigingsplan Oosterhout, Vredesplein 3