Voornemen tot levering gronden De Pas, Elst

De gemeente Overbetuwe heeft op 16 oktober 2020 een Hoofdlijnenakkoord en op 28 september 2021 een Koop-/realisatieovereenkomst gesloten met BPD Ontwikkeling B.V. en Amvest Management II B.V. om te komen tot herontwikkeling van de woningbouwlocatie De Pas te Elst. Het betreft de ontwikkeling en bouw van 350 woningen binnen het plangebied De Pas, Elst. De raad heeft hiervoor op 12 juli jl. het bestemmingsplan vastgesteld. Hieraan is een uitgebreid participatie – en ontwikkeltraject vooraf gegaan waarvan regelmatig openbaar kennis is gegeven.

In het kader van dit project is tevens besloten tot verkoop van enkele percelen, kadastraal bekend gemeente Elst sectie N, nummers 4423, 4433, 4467 (ged.), 4481, 4839 t/m 4842 en 4482 (ged.) en sectie K nummers 501 en 6522 (beiden ged.). Bedoelde percelen zijn gelegen direct aansluitend aan de eigendommen van BPD Ontwikkeling B.V. en Amvest management II B.V. waarmee een integrale gebiedsontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Het college maakt het voornemen om tot levering over te gaan hiertoe aan een ieder bekend. In deze situatie zijn BPD Ontwikkeling B.V. en Amvest Management II B.V. de enige gegadigden die in aanmerking kunnen komen voor deze aankoop en zal de gemeente dan ook binnenkort tot levering overgaan.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na publicatie, of derhalve uiterlijk op 19 augustus 2022 kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht te sturen aan mevrouw R. Peet van de gemeente Overbetuwe, per mail via r.peet@overbetuwe.nl, onder vermelding van ‘Voorgenomen verkoop Woningbouw De Pas, Elst’.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Overbetuwe en de beoogd koper zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Met deze publicatie en de nadere toelichting op haar website geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).