Beleidsvelden

Binnen de Participatieraad zijn de beleidsvelden als volgt verdeeld.

 • WMO-1
  • bevorderen van sociale samenhang
  • bevorderen van mantelzorg en vrijwilligerswerk
  • bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking
  • bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente
  • bevorderen van voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • WMO-2
  • Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving
 • WMO-3
  • Bieden van beschermd wonen en opvang (in relatie tot woningbouw)
 • Participatiewet
 • Jeugdwet
 • Passend Onderwijs

Terug naar startpagina Participatieraad